Skip links

Организациска структура

Претседател: Кристина Бицева
Потпретседател: Вероника Шендова
Генерален секретар: Никола Трајковски

Извршен одбор:
Ана Алексова Тутковска
Мартин Ефремовски
Валентина Илијевска Деолски
Сузана Касовска Георгиева
Цветанка Хаџи Пецова
Благојче Цветковски

Надзорен одбор:
Константин Анастасов
Милка Кировска
Игор Кузмановски

Национални научни комитети:

  1. Национален научен комитет за архитектонско наследство;
  2. Национален научен комитет за археолошко наследство;
  3. Национален научен комитет за подготовка на културното наследство за одбрана од катастрофи;
  4. Национален научен комитет за правна заштита, административни и финансиски прашања поврзани со културното наследство; 
  5. Национален научен комитет за одржлив развој;  
  6. Национален научен комитет за светско културно наследство;
  7. Национален научен комитет за документација на културното наследство;
  8. Национален научен комитет за културен предел;  
  9. Национален научен комитет за материјали, техники, технологија, превентива и анализа; 
  10. Национален научен комитет за градби од земја.

Советодавен одбор:
Анета Рибарска
Ване Секулов
Ивана Коцевска
Бошко Станковски
Сузана Касовска Георгиева
Мише Тутковски
Бранко Павловски
Ангелина Поповска
Ирена Колиштркоска Настева